توسعه باتری لیتیومی برای خودروهای الکتریکی توسط شرکت کرمان باتری