نظر سنجی مشتریان واحد فروش

مشتری گرامي: پرسشنامه اي كه در اختيار شماست بدون ذكر نام مي باشد . اين نظر سنجي باعث مي شود شاخص هاي بهبود در فرآينـد رضایتمندی مشتريان مشخص شده و بكار گرفته شوند. از همکاری، مشاركت و تعهد شما سپاسگزاریم.