آزمایشگاه (Laboratory)

در این آزمایشگاه کلیه تست های کوتاه مدت برای باتری انجام می پذیرد تا نسبت به عملکرد باتری ها اطمینان حاصل گردد . همچنین بخشی از تستهای مواد اولیه خریداری شده نیز بر اساس دستورالعمل های کنترل کیفیت صورت می پذیرد تا کیفیت مواد خریداری شده قبل از استفاده در فرآیند تولید ، بررسی و تایید گردند .

error: