سیستم های تصفیه هوای سالن ها (Environment protection system)

 

به جهت پاک بودن هوای محیط کار پرسنل تولید و همچنین حفاظت از محیط زیست ، سالن های مونتاژ و شارژ توسط سیستم های تصفیه هوا از وجود ذرات معلق سرب و همچنین بخارات اسید پاک می شوند .

فیلتر های این تجهیزات ، بر اساس برنامه منظم تعمیرات و نگهداری ، تعویض می گردند .

error: