واحد اسید سازی (Acid dilution system)

واحد اسیدسازی کارخانه کرمان باتری ارگ کاملا اتوماتیک می باشد . این سیستم اسید را از مخازن اسید سولفوریک خالص و آب مقطر را از واحد تصفیه آب دریافت کرده و بر اساس میزان مورد نیاز و همچنین چگالی درخواستی اسید رقیق شده را به صورت کاملا اتوماتیک تهیه و در مخازن ذخیره آنها تخلیه می کند .

error: