واحد تکمیل کاری Finishing

تست مقاومت داخلی  (inner resistance testing)

در این مرحله به جهت اطمینان از وضعیت باتری ، تست مقاومت داخلی انجام می پذیرد

 برس زنی ترمینالها (Brushing & cleaning terminals)

در این مرحله جهت حذف سولفاته ها و آلودگیهای احتمالی ترمینالها، آنها را برس زنی می کنند.

error: